Wij maken je kantoor werkbaar beter! PS: Ook op maandagmorgen 😉

Algemene voorwaarden

1.1 De prijzen worden altijd exclusief btw uitgedrukt.

1.2 Indien de prijzen na de overeenkomst en voor de levering en montage met meer dan 10% stijgt, heeft de verkoper het recht dit door te rekenen. Verkoper moet de koper op de hoogte brengen binnen de 3 dagen na bekendmaking van de wijziging. De koper heeft evengoed het recht afstand te nemen van de bestelling binnen de termijn van 3 dagen na bekendmaking.

1.3 Annulatie van de bestelling door de koper zal in elk geval in hoofde van de verkoper een recht op schadevergoeding doen ontstaan ten belope van 30 % van de totale aankoopprijs.

1.4 Offerte is niet deelbaar zonder schriftelijk akkoord.

1.5 Exacte maten in de bouwtekening te nemen en te verrekenen.

1.6 Garantievoorwaarden zijn merkgebonden en verkrijgbaar via www.loff.be of info@loff.be.

1.7 Officieel erkende certificaten en akoestische rapporten zijn opvraagbaar via www.loff.be en via info@loff.be

1.8 Bij ontwerp van een voorstel gaan wij ervan uit dat de vloerbedekking waterpas ligt en muren loodrecht hierop staan, tenzij anders vermeld.

Leveringsvoorwaarden

2.1 Leveringen worden standaard afgeleverd op het gelijkvloers achter de eerste toegangsdeur. Levering gebeurt in regie volgens het gekozen merk, tenzij anders afgesproken.

2.2 Leveringen in regie gebeuren standaard aan 45 euro per uur excl btw per persoon, tenzij anders afgesproken.

2.3 Bij levering gaan wij uit van een vaste leverdatum, welke wij van tevoren in overleg hebben vastgelegd. Wijziging van leverdatum- en tijdstip brengt kosten met zich mee voor extra transport en eventueel opslag.

2.4 Leveringstermijn bedraagt circa 6 tot 8 weken vanaf opdracht + eventueel jaarlijks verlof van de fabrikant(en). Leveringstermijn is onder voorbehoud van voldoende voorraad op het ogenblik van bestelling. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men geen recht op schadevergoeding.

2.5 Leveringen en werkzaamheden worden niet ingepland zonder schriftelijk akkoord.

2.6 Levering op verdiep zonder lift is mogelijk mits een meerprijs. Gelieve dit bij de bestelling te vermelden. Parking- en meubelliftkosten zijn steeds ten laste van de klant. Eventuele stockagekosten wegens laattijdig klaar van de werf zijn eveneens ten laste van de klant. De ruimtes en doorgangen waar geplaatst moet worden dienen vrij te zijn. Indien montage, neemt het montageteam de verpakkingsmaterialen terug mee en sorteren het voor recyclage. De franco levering dient te gebeuren op één leveringsadres per order. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtwagen te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de koper.

2.7 Loff maatkantoren is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant. Klachten betreffende de levering moeten toekomen binnen de 3 dagen na levering en voor het gebruik.

Montage en inhuizen

3.1 Ten tijde van montage en levering gaan wij ervan uit dat de gehele ruimte vrij en toegankelijk is en er een lift aanwezig is van minimum 2000mm hoog, 1500mm breed en 2000mm diep. Eventuele kosten verbonden aan een verhuislift zijn ten laste van de koper op basis van nacalculatie.

3.2 Montagewerken in regie aan 45 euro excl btw per uur, per persoon, tenzij anders afgesproken.

3.3 Eventuele niet voorziene werken zullen verrekend worden in regie aan 45 euro excl btw per uur, per persoon + verbruikte materialen.

3.4 Afval afkomstig van de montage van onze eigen oplossingen en producten wordt standaard terug meegenomen door LOFF, tenzij anders afgesproken. Afval niet afkomstig uit deze overeenkomst kan ook worden verwerkt door LOFF, dit in regie aan 45 euro excl btw per uur per persoon + verwerkingskost. (Ten laatste 1 week op voorhand te melden.)

3.5 Aansluiten van elektrische toestellen, bekabeling en nutsvoorzieningen vallen ten laste van de koper.

Betalingsvoorwaarden

4.1 De vermelde prijzen zijn netto excl 21% btw in euro.

4.2 Geldigheid van de prijsofferte : 30 dagen, met voorbehoud van de prijsevolutie van producten.

4.3 Tenzij anders afgesproken gelden volgende betalingsschijven: 

  • 50% bij opdrachtgunning (contant)
  • 50% + eventuele extra werkzaamheden bij oplevering project (betaling 30 dagen na factuurdatum)

4.4 Er wordt geen korting voor contante betaling voorzien.

4.5 Alle geleverde of geplaatste goederen blijven eigendom van DBS nv tot na de volledige betaling van alle desbetreffende facturen. 

4.6 De ondertekende offerte geldt als bestelbon.

4.7 Iedere vertraging in betaling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 12% te betalen. Bij elke laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding van 15% van de openstaande factuur verschuldigd zijn met een minimum van 100 euro.

Na het verstrijken van de termijn geeft elke niet-betalingen ons het recht alle andere doorgegeven nog niet uitgeleverde bestellingen op te schorten of af te zeggen. Afwijkende voorwaarden uit hoofde van de koper kunnen we niet aanvaarden, ook niet als er geen uitdrukkelijke tegenspraak komt van onze kant.

Garantievoorwaarden

Op alle producten is een garantie van 2 jaar, uitgezonderd voor artikels waar een langere periode wordt opgegeven. Beschadigingen die zich voordoen door foutieve bediening, geweld of overgewicht of abnormaal gebruik en slijtage vallen niet onder deze garantie. Bij gegronde klachten binnen de garantietermijn worden de goederen kosteloos omgeruild of gecrediteerd.

Vraag je gratis Loffbook aan

Het Loffbook bestaat uit een vat vol inspiratie, waardevolle tips en tricks voor het creëren van een gezonde, productieve en gelukkige kantooromgeving.

Vraag je gratis Loffbook aan

Het Loffbook bestaat uit een vat vol inspiratie, waardevolle tips en tricks voor het creëren van een gezonde, productieve en gelukkige kantooromgeving.